ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας λόγω εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε περιοχές στην πόλη της Καβάλας λόγω εργασιών εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών, ανακοινώθηκαν απο την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας, αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες που θα εκτελεστούν στις παρακάτω περιοχές.

Η λήψη των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αφορά σε οδούς της πόλεως Καβάλας στις συνοικίες Τιμίου Σταυρού, Προφήτη Ηλία, Χωράφας, Αγίου Αθανασίου, Αγίου Κων/νου και Αγίου Γεωργίου, από 02-05-2023 μέχρι 02-09-2023.

Οι εργασίες διάνοιξης θα εκτελεσθούν όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κατά περίπτωση, με στένωση της οδού, είτε με ολικό αποκλεισμό για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, είτε με εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων. Ο ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης, τη συντήρηση αυτής και τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εκτελούμενων εργασιών. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη νύχτα η οδός θα αποδίδεται στην κυκλοφορία. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επιμελείται της φορτώσεως και της απόρριψης αυτών στα προκαθορισμένα και δηλωμένα επιτρεπόμενα μέρη. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.